Marobalo

Mo khamphaseng

Leina la bonno; Bong


 • Modiri - molema - (res 2) Basadi fela
 • James - moroka - (res 7) Banna le basadi
 • Sedibeng - (res 8) Banna le basadi
 • Bonno jo boša (lost city) Banna le basadi
 • Karolo 1 Banna fela
 • Karolo 2
 • Karolo 3 Basadi fela
 • Karolo 4 Banna le basadi
Kwa ntle ga khamphase

Leina la bonno; Bong


 • Gloria park - Banna le basadi
Dipotso di ka lebisiwa go:

Tlatsa foromo ya potsiso kgotsa imeila enquiries@nwu.ac.za


Boela Morago
 • NWU MAFIKENG KHUTLA
 • DITLHOTLWA/DITSHENYEGELO
 • KABELO/THUSO
 • BONNO/BODULO
 • DIKGANG LE DINTLHA
 • PALELO TSA APS
 • METSHAMEKO
 • SETSO
 • GOLAGANA LE RONA
 • DITSHWAELO/DIKONELO
 • TSHITLHOLLO
 • MMINO
 • BANA BA GRADA YA BO ROBONG
 • FOROMO YA POTSISO