Metshameko

Motshameko wa Mafikeng wa NWU


Go na le dithuso tsa madi a metshameko e e farologaneng e thusiwang ka one.

Metshameko ya Yunibesiti:

Mefuta ya metshameko ya konokono


Diaerobiki
Diatleletiki
Go thuma
Badminton
Bolotloa
Go tsholetsa ditshipi
Mabole
Tšhese
Kirikete
Kgwele ya dinao
Hokhi
Ju-Jitsu
Karate
Bolotloa ya basetsana
Rugby
Softball
Sekwaše
Tense ya Tafole
Tenese
Tenese ya Setulo sa Moatwana
Volleyball

Mafelo a metshameko:

4 x mabala a sekwaše
Lefelo la go itshidila mmele
Phaposi ya diaerobiki
Mabala metshameko a a mo teng ga kago
(phaposi ee mo teng ga kago u kgwele ya dinao, bolotloa, Bolotloa ya basimane, Volleyball,
Badminton, Hokhi, Tenese ya mo Tafoleng, Karate, Softball).
4 x Mabala a tenese (a a kwa ntle)
2 x Mabala a bolotloa ya basimane (a a kwa ntle)
3 x Mabaka a a dirisediwang mefuta e e farologaneng
Letamo la go Thuma
Setheo sa Kgwele ya dinao
(Setheo sa Kgwele ya Dinao – 4 x mabala a kgwele ya dinao)

Dipotso di ka lebisiwa go:

Tlatsa foromo ya potsiso kgotsa imeila enquiries@nwu.ac.za
 


Boela Morago
 • NWU MAFIKENG KHUTLA
 • DITLHOTLWA/DITSHENYEGELO
 • KABELO/THUSO
 • BONNO/BODULO
 • DIKGANG LE DINTLHA
 • PALELO TSA APS
 • METSHAMEKO
 • SETSO
 • GOLAGANA LE RONA
 • DITSHWAELO/DIKONELO
 • TSHITLHOLLO
 • MMINO
 • BANA BA GRADA YA BO ROBONG
 • FOROMO YA POTSISO