Setso

Go na le dibasari tsa setso tsa ditiro tse di farologaneng tsa setso.

Ditiro tsa setso tsa YBB ya Mafikeng


Ditiro tse go rutwang ka tsone:

Badiragatsi ba diterama
Setlhopha sa Mmino wa Hip-Hop
Setlhopha sa Tantshe sa Hip-Hop
Setlhopha sa Maboko
Setlhopha sa baopedi
Tantshe ya Setso
Setlhopha sa mapantsola
Tantshe ya Selatine ya Ballroom
Setlhopha sa Marimba
Mmino wa Gospel
Botaki jo Bontle

Dipotso di ka lebisiwa go:

Tlatsa foromo ya potsiso kgotsa imeila enquiries@nwu.ac.za


Boela Morago
 • NWU MAFIKENG KHUTLA
 • DITLHOTLWA/DITSHENYEGELO
 • KABELO/THUSO
 • BONNO/BODULO
 • DIKGANG LE DINTLHA
 • PALELO TSA APS
 • METSHAMEKO
 • SETSO
 • GOLAGANA LE RONA
 • DITSHWAELO/DIKONELO
 • TSHITLHOLLO
 • MMINO
 • BANA BA GRADA YA BO ROBONG
 • FOROMO YA POTSISO