Dituelo

Dituelo tsa dikhoso

Dituelo tse di fopholediwang tsa 2011


 • BCom Accounting - R13,745
 • BCom Transport Economics - R14,520
 • BCom Extended – 4 years - R14,321
 • BAdmin - R12,100
 • LLB - R13,332
 • BEd - R12,018
 • BSc Biology - R14,597
 • BSc Computer Science - R13,387
 • BSc Agriculture - R13,310
 • Diploma in Animal Health - R12,100
 • BA Social Work - R13,376
 • BA Communications - R16,984
 • BA CTSD (Conservation, Tourism and Sustainable Development) - R12,100
Dituelelo tsa marobalo:

Dituelo tse di fopholediwang tsa 2011

 

 • Mo bonnong jwa mo khamphaseng - R8, 000 ka ngwaga
  Baithuti ba baša mo yunibesiting
 • Mo bonnong jwa mo khamphaseng - R9,200 ka ngwaga
  Baithuti ba morag ga lekwlo la boalogane
 • Gloria Park - R16,100 ka ngwaga
  Difolete
Dituelelo tsa dijo:

 • Banna: ± R1 300/kgwedi
 • Basadi: ± R1 000/kgwedi
Bonnye bo o tshwanefseng go bo duela fa o simolola ka 2011

Tuelo ya ntlha e moithuti a e duelang fa a ikwadisa ke R4 350, e akaretsa tuelo ya go Ikwadisa ya R850 le dipositi ya ntlha ya R3 500 ya dituelelo tsa thuto. Baithuti ba ba nnang kwa dikagong tsa bonno ba tla tshwanelwa ke go duela bobotlana R4 350 jaaka go tlhalositswe fa godimo, mo godimo ga moo, 50% ya dituelelo tsa bonno tsa ngwaga le ngwaga.
 
Go bonatshedimosetso go ya pele:

Tlatsa foromo ya potsiso kgotsa imeila enquiries@nwu.ac.za


Boela Morago
 • NWU MAFIKENG KHUTLA
 • DITLHOTLWA/DITSHENYEGELO
 • KABELO/THUSO
 • BONNO/BODULO
 • DIKGANG LE DINTLHA
 • PALELO TSA APS
 • METSHAMEKO
 • SETSO
 • GOLAGANA LE RONA
 • DITSHWAELO/DIKONELO
 • TSHITLHOLLO
 • MMINO
 • BANA BA GRADA YA BO ROBONG
 • FOROMO YA POTSISO