Dibasari

Dibasari Tsa Thuto Tsa ba ba Tshwanelegang:


Dipotso di ka lebisiwa go: 018 389 2330

Phokoletso e e fa tlase e dira fela mo maduong a gago a makgaolakgang a Kereiti 12 mme go balelelwa ga one go itiragalela fela.

Palogare ya moithuti:
75% to 79%
O newa: 40% ya dituediso tsa thuto

Palogare ya moithuti: 80% to 84%
O newa: 75% ya dituediso tsa thuto

Palogare ya moithuti: 85% to 89%
O newa: 100% ya dituediso tsa thuto

Palogare ya moithuti: 90% kgofsa go feta
O newa: 110% ya dituediso tsa thuto

Dibasari Tsa Thuto e e Kwa Godimo:

Di abiwa go ya ka diphetlhelelo tsa gogo go tloga ka ngwaga wa bobedi wa dithuto.

Palogare ya moithuti: 70% to 74%
O newa: 25% ya dituediso tsa thuto

Palogare ya moithuti: 75% to 100%
O newa: 50% ya dituediso tsa thuto

Dibasari Tsa Boeteledipele:

Fa o le mosimane/mosetsana yo o etelelang pele o fokolediwa gangwe fela ka 20% mo tuelelong ya dithuto tsa gago.

Dibasari tsa Botaki le Setso:

Basari eno e newa baithuti ka ntlha ya diphitlhelelo tsa bone tse di gakgamatsang mo diatsheng le mo setsong, ka sekai, Dipontsho Tsa Bosetšaba, di-Olympiad, diphitlhelelo tsa Setlhopha sa Baopedi sa Baša Dikgaisano Tsa Dingangisano le Go Neela Dipuo, jj. Fa o dira kopo, romela CV e e nang le dintlha ka botlalo e Lefapha la Setso le tla go sekasekang ka go e tlhatlhoba.

Dibasari Tsa Kemonokeng:


Basari ya baithuti ba ba golafetseng – Moithuti o amogela 25% ya dituelelo tsa thuto ka nako ya fa a sa ntse a ithuta.
Basari ya Dikhutsana: Moithuti o amogela 25% ya dituelelo tsa thuto ka lobaka lwa gagwe lwa go ithuta

Basari ya lelapa:

Moithuti wa bobedi: 15% ya dituediso tsa thuto
Moithuti wa boraro:
20% ya dituediso tsa thuto
Moithuti wa bone:
25% ya dituediso tsa thuto
Moithuti wa botlhano: 30% ya dituediso tsa thuto

Dibasari Tsa Sekgala:


Sekgala: 150 km to 250 km
O newa: R450

Sekgala: 251 to 400 km
O newa: R550

Sekgala: 401 km to 500 km
O newa: R650

Sekgala: 501 km to 700 km
O newa: R750

Sekgala: 701 km to 800 km
O newa: R850

Sekgala: 801 km to 1 000 km
O newa: R950

Sekgala: 1 001 km to 1 200 km
O newa: R1050

Sekgala: 1 201 km and further
O newa: R1150

Dibasari Tsa Metshameko:


Dipotso di ka lebisiwa go:
Imeili: Rick.vanrooyen@nwu.ac.za

Basari ya NSFAS ya Kadimomadi

Sekema sa kadimomadi ya dibasari se ka thusa baithuti ba ba batlang go tla yunibesiting mme ba sena madi. Selekanyo sa madi a le a newang a fetofetoga go ya ka tsela e moithuti ka bongwe ka dirang ka yone.


Dipotso di ka lebisiwa go: 018 389 2372


Dibasari Tsa Thuto Tsa FUNZA LUSHAKA

Dipotso di ka lebisiwa go: 018 389 2372
Website: www.eduloan.co.za

Go bonatshedimosetso go ya pele:

Tlatsa foromo ya potsiso kgotsa imeila enquiries@nwu.ac.za


Boela Morago
 • NWU MAFIKENG KHUTLA
 • DITLHOTLWA/DITSHENYEGELO
 • KABELO/THUSO
 • BONNO/BODULO
 • DIKGANG LE DINTLHA
 • PALELO TSA APS
 • METSHAMEKO
 • SETSO
 • GOLAGANA LE RONA
 • DITSHWAELO/DIKONELO
 • TSHITLHOLLO
 • MMINO
 • BANA BA GRADA YA BO ROBONG
 • FOROMO YA POTSISO