Dibasari

Dibasari tsa Boiphihlelo ho Akhademi:

Dipatlisiso: 016 910 3134

Theolelo e mona ka tlase e sebetsa feela malebana le matshwao a ho qetela a sehlopha sa Grade 12 mme e fumanwa ka ho otloloha.

Palohare ka Moithuti: 75% – 79%
Abetswe: 40% ya ditefello tsa dithuto

Palohare ka Moithuti: 80% – 84%
Abetswe: 75% ya ditefello tsa dithuto

Palohare ka Moithuti: 85% – 89%
Abetswe: 100% ya ditefello tsa dithuto

Palohare ka Moithuti: 90%+
Abetswe: 110% ya ditefello tsa dithuto

Dibasari tse Phahameng tsa Akhademi:


Di ajwa ho latela tshebetso ho tloha selemong sa bobedi sa ho ithuta.

Palohare ka Moithuti: 70% - 74%
Abetswe: 25% ya ditefello tsa dithuto

Palohare ka Moithuti: 75% - 100%
Abetswe: 50% ya ditefello tsa dithuto

Dibasari tsa Boetapele bo Phahameng:


Moetapele wa Banna/Moetapele wa Banana o fumana hanngwe nyehelo ya theolelo ya 20% ditefellong tsa dithuto tsa hao.

Dibasari tsa tshehetso:


Basari bakeng sa moithuti ya holofetseng – Moithuti o fumana 25% ya tefello ya dithuto bakeng sa nako ya ho ithuta.
Basari ya Kgutsana: Moithuti o fumana 25% ya tefello ya dithuto bakeng sa nako yohle ya ho ithuta.
 

Basari ya lelapa:


Moithuti wa bobedi: 15% ya tefello ya dithut
Moithuti wa boraro: 20% ya tefello ya dithut
Moithuti wa bobedi: 25% ya tefello ya dithut
Moithuti wa: 30% ya tefello ya dithut
 

Basari ya Sebaka se hole:


Bohole: 150 km ho isa 250 km
Kgau:
R450

Bohole: 251 ho isa 400 km
Kgau: R550

Bohole: 401 km ho isa 500 km
Kgau: R650

Bohole: 501 km ho isa 700 km
Kgau: R750

Bohole: 701 km ho isa 800 km
Kgau: R850

Bohole: 801 km ho isa 1 000 km
Kgau: R950

Bohole: 1 001 km ho isa 1 200 km
Kgau: R1050

Bohole: 1 201 km le ho feta
Kgau: R1150

Kadimo ya Basari ya NSFAS:


Tshebeletso ya kadimo ya basari e ka thusa baithuti ba ratang ho tla ithuta yunivesithing empa ba se na tjhelete. Tjhelete e ajwang e fapana ho latela nalane ya moithuti ka mong.

Dipatlisiso: 016 910 3134

Dibasari tsa Thuto tsa FUNZA LUSHAKA:


Dipatlisiso: 016 910 3434
Website: www.eduloan.co.za

Dipatlisiso:


Complete enquiry form or e-mail enquiries@nwu.ac.za


Back
 • NWU VAAL LEHAE
 • IMPORTANT DATES & EVENTS
 • DITJEHO
 • DIBASARI
 • BODULO
 • DITABA LE DINTLHA
 • DINTLHA TSA APS
 • DIPAPADI
 • IKOPANYE LE RONA
 • TSHWAELO
 • DOWNLOADS
 • MMINO
 • GRADE 9'S
 • ENQUIRY FORM