Ditumalano & Maemo

Tiriso ya setsha sa inthanete sa Yunibesithi ya Bokone-Bophirima

Go fitlhelela ditsebe dingwe fela tsa setsha se sa inthanete go raya gore wena, ("modirisi"), o dumalana le ditumalano le maemo a go dirisa setsha se sa inthanete.

1. Tetlokhopi

Tetlokhopi ya 2009 © Yunibesithi ya Bokone-Bophirima ("Yunibesithi"), Private Bag X1290, Potchefstroom, 2520, South Africa. Ditshwanelo tsotlhe tse di sa rebolwang ka tlhamalalo di beetswe thoko. Go bona tetla ya go dirisa diteng dingwe le dingwe fela mo ditsheng tse, ikgolaganye le Mokwadisi wa Setheo mo +27 18 299-4917 kgotsa romela email go enquiries.

2. Go se ipofe

2.1 Le fa matsapa otlhe a tserwe ke Yunibesithi ya Bokone-Bophirima le batlamedi ba yona ka tshedimosetso, go netefatsa go dira go go ntseng sentle ga setsha se sa Inthanete, nepagalo ya tshedimosetso kgotsa ditshwantsho le go ikanyega ga tshedimosetso e e mo setsheng se sa inthanete, le ditlamo tse di intshwaragantseng le yona, batlamedi, diteng le tshedimosetso tse di neelwang mo setsheng se kgotsa nepagalo ya tshedimosetso le/ kgotsa ditshwantsho mo setsheng se sa inthanete.

2.2 Ga re dire kemedi epe kgotsa ditsholefetso dipe, di ka bo di tlhagisitswe kgotsa di kaya fela, e bile ga re tseye molato ope kgotsa maikarabelo ape a go dira sentle ga setsha se sa inthanete le/tshedimosetso le/ kgotsa ditshwantsho tse di mo setsheng se sa inthanete, mme ditirelo tsa teng di dirisiwa jalo ka tekeletso ya gago. Bogolosegolo ga re dire ditsholofetso dipe tsa gore ditirelo tse di tla fitlhelela ditlhokego tsa gago, ga di tsenelelwe ke sepe, di feletse, di ka nako, di babalesegile kgotsa ga di na diphoso. Badirisi ba rotloediwa go bega go sa direng sentle kwa mothong yo o kailweng mo polelwaneng ya ntlha.

2.3 Le e seng Yunibesithi kgotsa mongwe wa badiredi ba yona kgotsa baemedi yo o tla nnang molato fa go ka senyega gongwe, tatlhegelo kgotsa molato wa mofuta mang kgotsa mang o o ka tsalegang go tsa mo tirisong kgotsa go sa kgone go dirisa setsha se sa inthanete kgotsa ditirelo kgotsa diteng tse di neetsweng go tswa le ka ntlha ya go dirisa setsha se sa inthanete. Setsha se sa inthanete se neelwa ka mabaka a “jaaka se ntse” e bile ga se ise se ke se kokoanngwe kgotsa go neelwa go fitlhelela ditlhokego tsa modirisi ka namana. Ke maikarabelo a a tletseng a modirisi go ikgotsofatsa pele a tsena mo tumalanong le Yunibesithi gore ditirelo tse di leng teng go tswa le go nna teng mo setsheng se sa inthanete di tla fitlhelela ditlhokego tsa modirisi ka namana mme di tsamaelane le ditlamelwana tsa khomphiutara le/kgotsa ditheminale tsa khomphiutara ya gagwe.

2.4 Tshedimosetso, megopoplo le dikakanyo tse di tlhagisitsweng mo setsheng se sa inthanete di se ka tsa tsewa jaaka kgakololo ya seporofešene kgotsa kakanyo ya semmuso ya Yunibesithi ya Bokone-Bophirima.

2.5 Yunibesithi ya Bokone-Bophirima e ka se tsewe e le molato ka diteng tse di seng mo molaong kgotsa di se ka fa molaotheong. Modirisi o solofetsa Yunibesithi ya Bokone-Bophirima go rwala maikarabelo go tswa mo molatong mongwe le mongwe fela malebana le se.

3. Thwalomaikarabelo

O rwalamaikarabelo le go re bona re se kotsi kgatlhanong le tsotlhe le tatlhegelo nngwe fela, molato, ditiro, ditsheko, dipoelo, ditshenyegelo, dikopo le ditshenyegelo tsa dilo tsotlhe le tsa mofuta mongwe le mongwe, (go akaretsa tsa ka tlhamalalo, e seng ka tlhamalalo, tse di kgethegileng kgotsa ditshenyegelo tse di ka latelang ka ntlha ya tiriso), le gore a ke ka tiro e e ikaegileng ka konteraka, go sa tlhokomeleng kgotsa ka tiro nngwe le nngwe fela, e tswa mo kgotsa e le ka ntlha ya go palelwa kgotsa go diega mo go direng ditirelo le/kgotsa tshedimosetso e e neelwang le/ kgotsa ditshwantsho tse di leng teng mo setsheng se sa inthanete, e ka nna gongwe ka go sa tlhokomeleng ga rona kgotsa nnyaa.

4. Tiriso

4.1 O ka dirisa setsha sa inthanete fela mo mabakeng a semolao mme o solofetsa gore o ka se ke wa:

4.1.1 dirisa setsha sa inthanete go amogela kgotsa go fetisa didiriswa tse di tlolang molao mongwe kgotsa ditaelo, tse di roganang, tshosetsang, tsa semorafe, tse di solofetsang dilo tse di seng monate, tse di befelang, tse di senyang leina, tse di tlolang moalo wa go itshepa, tse di tlolang molao wa ditshwanelo dingwe fela tsa matlhale, kgotsa gongwe tse sa itumediseng kgotsa di seng ka fa molaong;

4.1.2 dirisetsa setsha sa inthanete go fetisa "makwalo a a sa batlegeng", "go romela tshedimosetso e e tshwanang go ditlhopha tse di farologneng" kgotsa "makwalokgolagano”;

4.1.3 ntle le tiriso ya gago ka namana le go se e dirisetse go gweba ka yona, go e boloka mo khomphiutareng ya gago, kgotsa go gatisa dikhopi tse di ntshiwang mo setsheng se sa inthanete, mme o ka se, ntle le tiriso ya gago ka namana le e e seng ya go gweba ka yona, "tshwantsha" kgotsa wa khetšha tshedimosetso e e neetsweng go feta ka setsha se sa inthanete mo sedirelong sa gago, kgotsa wa kopisolola, kamantshego, fetola kgotsa go dirisa gape diteng kgotsa ditshwantsho go tswa mo setsheng se sa inthanete ntle le go bona tetla e e kwadilweng pele go tswa mo Yunibesithi ya Bokone-Bophirima.

4.2 Batho ba ba dirisetsang setsha sa inthanete sa Yunibesithi ya Bokone-Bophirima mabaka mangwe fela a a ka nnang teng, ba ipaya mo taolong le go dumalana le ditumalano le maemo le pholesi ya bosephiri ya Yunibesithi ya Bokone-Bophirima fa ba sekaseka setsha sa inthanete jaaka go bolelwa fa tlase fa.

4.3 Setsha sa inthanete se ikaeletswe go neela modirisi tshedimosetso fela e e maleba le Yunibesithi ya Bokone-Bophirima le ditirelo le diporogerama tse e di neelang/rutang.

4.4 Kwa ntle ga go nyenyefatsa botlhokwa ba tse di setseng di boletswe, Yunibesithi ya Bokone-Bophirima ka polelo e, e dumelela modirisi go lebelela, kopisa, kopololela mo sefalaneng sa selegae, gatisa le go phatlhalatsa diteng tsa setsha se sa inthanete, kgotsa karolo nngwe ya tsona, kwa ntle ga:

4.4.1 diteng tseo di dirisetswa tshedimosetso le/mabaka a e seng a kgwebo fela; le

4.4.2 ntsifatso ya diteng tsa setsha se sa inthanete, kgotsa karolo nngwe fela ya teng, o tshwanelwa ke go akaretsa kitsiso e e latelang ya tetlokhopi:
© Yunibesithi ya Bokone-Bophirima 2004. Ditshwanelo tsotlhe di bolokilwe.

4.4.3 Badirisi ba ba eletsang go dirisa diteng go tswa mo setsheng se ba ka dira fela jalo ka tetla e e kwadilweng pele go tswa go Yunibesithi ya Bokone-Bophirima.

5. Pholesi ya bosephiri

5.1 Fa setsha sa inthanete sa Yunibesithi ya Bokone-Bophirima se kokoanya tshedimosetso ya poraefete go tswa mo badirising, tshedimosetso e e ntseng jalo e ka se bolelelwe motho wa boraro ntle le fa go dumalanwe magareng ga ditlhopha kgotsa ka thulaganyotsela ya semolao e e tla bong e le teng.

5.2 Yunibesithi ya Bokone-Bophirima e tlamega go tlotla bosephiri ba tshedimosetso ya gago ka namana. Re leka ka dinako tsotlhe go ikobela melao e e dirisiwang e e tsamaisang go netefatsa, sireletsa le go se bolele tshedimosetso ya motho ka namana.

6. Pabalesego

6.1 Go kganelwa ka tlhamalalo mo mabakeng mangwe le mangwe, kgwebo, kgotsa ka nosi go fitlhelela kgotsa go leka go bona phitlhelelo e e sa laolelwang go tshedimosetso nngwe le nngwe ya setsha se sa inthanete , kgotsa go gorosa kgotsa go leka go gorosa sengwe se se sa laolelwang, se se senyang kgotsa khoutu e e ka khutlang setsha se sa inthanete kgotsa go leka go fitlhelela ntle le taoIelo phitlhelelo go tsebe nngwe fela ya setsha se sa inthanete o tla tsaya maikarebelo a molato wa tshenyo, mme mo ntlheng ya gore Yunibesithi ya Bokone-Bophirima e ka itemogela matshwenyego mangwe fela a tshenyegelo kgotsa tatlhegelo, go tla kopiwa ditshenyegelo tsa semolao.

6.2 Dikhuki

Re ka boloka tshedimosetso nngwe (e e itseweng jaaka "khuki-cookie") mo khomphiutareng ya gago fa o etela setsha sa rona sa inthanete. Se, se kgontsha Yunibesithi go go lemoga mo maetong a gago a a latelang. Mofuta wa tshedimosetso o o kokoantsweng ga se wa motho yo o rileng ka namana (jaaka: aterese ya IP ya khomphiutara ya gago, letlha le nako ya leeto la gago, o ne o lebeletse ditsebe dife le gore a di tsebe tseo di gorositswe ka katlego. Ntle le go tlhomamisa kgolagano ya motheo le tlhaeletsano, Yunibesithi gape e ka dirisa tshedimosetso e ka mokgwa wa go e kgobokanya go dira selo se le sengwe go tlwaetsa tshedimosetso ya setsha sa rona – e e diretsweng dikgatlhego le ditlhokego tsa gago ka nosi. Fa o ka tlhopha go dira jalo, go a kgonega (go ikaegile ka go bogela go o go dirisang), gore o rotloediwa pele o amogela dikhuki dipe fela, kgotsa go thibela sebatli sa gago go amogela khuki epe gotlhelele. Se, se tla tlhola le fa go ntse jalo dipharologantsho dingwe tsa setsha sa inthanete gore di se ka tsa fitlhelega.

6.3 Pabalesego ya tshedimosetso ya ka namana

Dikgato tsotlhe tse di tlhokofalang di tla tsewa go sireletsa tshedimosetso ya modirisi.
Badirisi ba dumela go se neele motho mongwe fela leinatiriso la bona le khunololomoraba.
Yunibesithi ya Bokone-Bophirima e ikaelela go sireletsa bosephiri, tshiamo le go nna teng ga tshedimosetso ya gago ya ka namana. Ka kopo ela tlhoko gore Yunibesithi e ka se tseye maikarabelo a pholesi ya bosephiri le tiriso ya ditsha tse dingwe tsa inthanete tse o ka di dirisang o dirisa digoke go tswa mo setsheng se sa inthanete. Re atlenegisa gore o tlhole pholesi ya setsha sengwe le sengwe se o se etelang mme o ikgolaganye le setlamo se se kgethegileng seo fa o na le go tshwenyega kgotsa dipotso.

7. Tlhaeletsano ya eleketeroniki

Ka go dirisa setsha se sa inthanete kgotsa o tlhaeletsana le Yunibesithi ya Bokone-Bophirima ka mokgwa wa eleketeroniki, modirisi o dumela le go amogela gore tumalano nngwe fela kgotsa tsotlhe, dikitsiso, dipolelo, kgotsa tlhaeletsano nngwe fela e kgotsofatsa tlhokego nngwe le nngwe ya semolao, go akaretsa fela go sa lekanyetse mo ditlhokego tseo gore tlhaeletsano e e ntseng jalo e tshwanetswe ya bo e le e “e kwadilweng”.

8. Ditshwanelo tsa thuo ya tlhaloganyo

8.1 Diteng tsotlhe, matshwaokgwebo le tshedimosetso e e mo setsheng se sa inthanete, go akaretsa diteng, ditshwantsho, diaekhono, mafokokgoki, tshedimosetso ya poraefete, polokelotshedimosetso, dirweboleta tsa khomphiutara, meakanyetso le ditumalano, ke thoto ya Yunibesithi mme ka jalo di sireleditswe kgatlhanong le pherelalo ke melao le dikgolagano tsa boditšhabatšhaba.

8.2 Jaaka modirisi o amogela gore ditshwanelo tsa tlhaloganyo tse di mo setsheng se sa inthanete ke tsa rona le tsa setsha se sa inthanete, ditirelo tsotlhe kgotsa tshedimosetso e e akareditsweng mo, le gore tiriso e e sa laolelwang ya yona e thibelwa ka tlhamalalo. Mafoko kgotsa matshwao “Yunibesithi ya Bokone-Bophirima”, “PUK”, Uniwest, “Vaalpukke”, le ka mo a emetsweng ka gona, go akaretsa kemedi e e kwadilweng ka setaele se se sekameng, dillogo le matshwao otlhe a a golaganngwang le dikopanyo tse dingwe fela tse di boletsweng fa pele fa le lefoko le lengwe kgotsa letshwao, le le dirisitsweng mo setsheng se, le matshwaokgwebo a Yunibesithi ya Bokone-Bophirima.

9. Go golaganya le go foreima

9.1 Ga go motho, kgwebo kgotsa setsha sepe sa inthanete se se ka gokaganang le tsebe nngwe fela mo setsheng se ntle le go bona tetla e e kwadilweng pele ya Yuinibesithi. Tetla eo e ka bonwa go tswa kwa mothong yo o kailweng mo polelwaneng ya 1 e e golaganeng le se.

9.2 Yunibesithi ya Bokone-Bophirima e ka neela dikgolagano le ditsha tse dingwe tsa inthanete fela e le ka tshiamelo go badirisi le go akaretsa kgolagano nngwe fela ga go reye gore Yunibesithi e kana ditsha tseo.

9.3 Mafokogoki a a neetsweng mo setsheng se, fa a le teng, a neetswe jaaka a ntse mme Yunibesithi ga e tlhoke go dumalana le kgotsa go duelela diteng mo ditsebeng tseo tsa setsha.

9.4 Ga go motho, kgwebo kgotsa setsha sa inthanete se se ka foreimang setsha se kgotsa nngwe fela ya ditsebe mo setsheng se ka mokgwa mongwe fela o o leng teng.

9.5 Ditsha tse di golagantsweng kgotsa ditsebe ga di na taolelo ya go laolwa ke Yunibesithi ya Bokone-Bophirima. Yunibesithi e ka se bonwe e na le maikarabelo kgotsa molato, ka tlhamalalo kgotsa e seng ka tlhamalalo, ka mokgwa mongwe fela wa diteng, tiriso, kgotsa go sa kgone go dirisa kgotsa go fitlhelela setsha sengwe fela se se golagantsweng kgotsa digoke dingwe fela tse di leng teng mo setsheng se se golagantsweng.

10. Thekenoloji e e fenenang

10.1 Ga go motho, kgwebo kgotsa setsha sa inthanete se se ka dirisang thekenoloji nngwe fela go bona tshedimosetso go tswa mo setsheng se ntle le tetla ya pele e e kwadilweng ya Yunibesithi. Tetla e e jalo e ka bonwa go tswa kwa mothong yo o kailweng mo polelwaneng ya 1 e e golaganeng le se.

10.2 Tiriso ya thekenoloji e e fenenang, e e jaaka “segagabi sa setsha sa inthanete” kgotsa “digokgonyana tsa setsha sa inthanete”, go fenena le go bona tshedimosetso go tswa mo setsheng se sa inthanete ga go a letlelelwa. Thekenoliji e e ntseng jalo e ka feleletsa mo go fokotseng lebelo la sedirelo sa setsha sa inthanete kgotsa go tsenelela tetlokhopi ya tshedimosetso nngwe fela go tswa mo setsheng se sa inthanete.

11. Diphetogo le ditlhabololo

11.1 Yunibesithi ya Bokone-Bophirima e ipolokela tshwanelo ka tlhamalalo, mo bonosing le ka fa e iponelang ka teng ka nosi, go fetola le/go tlhabolola dielo kgotsa tshedimosetso e e rulagantsweng mo setsheng se sa inthanete ntle le go itsisewe pele.

11.2 Yunibesithi e boloka tshwanelo ya go fetola le go tlhabolola tshedimosetso, ditlhotlhwa le dikelo tse di nopotsweng gammogo le ditumalano le maemo mo setsheng se sa inthanete ntle le kitsiso epe.

12. Ka kakaretso

12.1 Ditumalano tse le maemo di tla tsamaisiwa ke le go tlhaloganngwa go ya ka melao ya Afrika Borwa, mme o tla ineela mo molaong wa Dikgotlatshekelo tsa Afrika Borwa.

12.2 Ditumalano tse le maemo a di maatla thata, mo e leng gore fa go na le tshiamelo nngwe e e tlhomamisitsweng gore ga e ka fa molaong kgotsa ga e kgone go diragadiwa semolao ke kgotlatshekelo nngwe fela e e nang le molao o o nang le bokgoni, ka jalo tshiamelo eo e tla tsewa gore e phimotswe ntle le go ama ditshiamelo tse dingwe tse di setseng tsa ditumalano le maemo.

12.3 Go palelwa ga rona go diragatsa tshwanelo e e rileng kgotsa tshiamelo ya tumalano le maemo a e ka se tlhole peelothoko ya tshwanelo kgotsa ya tshiamelo eo, ntle la fa re e amogetse e bile re e dumalane ka go e kwala.

12.4 Ditumalano le maemo a, jaaka di farologanngwa ke rona nako le nako, di akaretsa tumalano ya rona fela magareng ga gago le rona.

12.5 Ditumalano tse le maemo di tla tswela Yunibesithi ya Bokone-Bophirima mosola mme di ka beelwathoko ke rona e le ka mo re ka bonang ka teng.

12.6 Setsha sa inthanete se tshotswe, se laolwa le go dirisiwa go tswa mo Repaboliking ya Afrika Borwa mme ka jalo molao wa Afrika Borwa o tla laola tiro nngwe le nngwe fela go ya ka tiriso kgotsa ka go palelwa ke go dirisa setsha se sa inthanete.


Boela Morago
 • NWU MAFIKENG KHUTLA
 • DITLHOTLWA/DITSHENYEGELO
 • KABELO/THUSO
 • BONNO/BODULO
 • DIKGANG LE DINTLHA
 • PALELO TSA APS
 • METSHAMEKO
 • SETSO
 • GOLAGANA LE RONA
 • DITSHWAELO/DIKONELO
 • TSHITLHOLLO
 • MMINO
 • BANA BA GRADA YA BO ROBONG
 • FOROMO YA POTSISO