Beurse

Akademiese merietebeurse:

Algmene navrae: 016 910 3134

Voornemende studente ontvang outomaties meriete op grond van finale graad 12 punte.

Student se gemiddeld: 75% tot 79%
Toekenning: 40% van klasgeld

Student se gemiddeld: 80% tot 84%
Toekenning: 75% van klasgeld

Student se gemiddeld: 85% tot 89%
Toekenning: 100% van klasgeld

Student se gemiddeld: 90% plus
Toekenning:
110% van klasgeld

Senior Akademiese Beurse:


Algehele persentasie wat behaal word vanaf tweedejaarsvlak.

Student se gemiddeld: 70% - 74%
Toekenning: 25% van klasgeld

Student se gemiddeld: 75% - 100%
Toekenning: 50% van klasgeld

Hoofleiersbeurse:


Hoofmeisie/hoofseun ontvang 'n beurs van R3500 en word eenmalig, in die eerste jaar van studies toegeken.

Kuns- en Kultuurbeurse:

Word toegeken vir uitsonderlike kultuurprestasies soos bv. Nasionale Expo’s, Olimpiades en Hoofleierswag.Volledige CV moet ingehandig word.


Ondersteuningsbeurse:


Fisies gestremde student – ontvang 25% van klasgeld per jaar vir die duur van die studie.
Wees-en Pleegbeurs: Die beurswaarde beloop 25% van klasgeld.

Gesinsbeurs:


Tweede student: 15% van klasgeld
Derde student: 20% van klasgeld
Vierde student: 25% van klasgeld
Vyfde student: 30% van klasgeld
 

NSFAS Beurs-Leningskema:


Bied studiegeleentheid aan voornemende studente wat nie oor die nodige finansies beskik nie. Die toekenningsbedrag verskil na gelang van elke individu se omstandighede.

Navrae:

Tel: (016) 910 3134
 

FUNZA LUSHAKA Onderwysbeurse:

Navrae:
Tel: (016) 910 3134Webwerf: www.eduloan.co.za
 

Verdere navrae:

Voltooi navraagvorm of e-pos: navrae@nwu.ac.za
 


Terug